Πέμπτη, 20 Απριλίου 2017

ΚΑΣΤΟΡΙΑ - 10 θέσεις εργασίας ΥΕ στο Δήμο Καστοριάς

Ο Δήμαρχος Καστοριάς ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τριών (3) μηνών, συνολι... thumbnail 1 summary
Ο Δήμαρχος Καστοριάς ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τριών (3) μηνών, συνολικά δέκα  (10) ατόμων ΥΕ που θα απασχοληθούν για την κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας κατά την αντιπυρική περίοδο 2017». Οι υποψήφιοι της ειδικότητας πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στο Δήμο Καστοριάς (Γραφείο 13 – Α’ όροφος), τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1.    Φωτ/φο  αστυνομικής ταυτότητας.
2.    Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία μας).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 21-04-2017  μέχρι και τη  28-04-2017