Πέμπτη, 13 Σεπτεμβρίου 2018

Δημοσιεύθηκε η τροποποίηση της διαδρομής του αγωγού ΤΑP

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η τροποποίηση της απόφασης που αφορά την εγκατάσταση και την διαδρομή του αγωγού TAP στην Περ... thumbnail 1 summary
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η τροποποίηση της απόφασης που αφορά την εγκατάσταση και την διαδρομή του αγωγού TAP στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμας στην Ανατολική Μακεδονία – Θράκη.

Ειδικότερα, ενσωματώθηκε στην απόφαση με αριθμό 170374/13-01-2016, η προσωρινή κατάληψη επιπλέον τμήματος γης στο Δήμο Προσοτσάνης της Περιφρειακής Ενότητας Δράμας. Όπως αναφέρεται:

«Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την οικ. 170374/13-01-2016 απόφαση μας «Εγκατάσταση και διαδρομή του Ελληνικού Τμήματος του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης (TAP) της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης», όπως τροποποιήθηκε και διορθώθηκε με τις οικ. 180517/06- 07-2016 (ΦΕΚ 2420/Β΄/05-08-2016) και οικ. 179349/24- 07-2018 ( ΦΕΚ 3187/Β΄/12-09-2017), αντίστοιχα, όμοιες της, ως προς την προσωρινή κατάληψη επιπλέον τμήματος γης στη Χ.Θ. 222+950 στο Δήμο Προσοτσάνης της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, σύμφωνα με τα υπό κλίμακα 1:1.000 Κτηματολογικά Διαγράμματα του Τοπογράφου Μηχανικού Παναγιώτη Καραμόσχου, τα οποία με τον αντίστοιχο Κτηματολογικό Πίνακα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης: GPL00-MAK-660-X-DFR-0283-01_02 12/04/2018 GPL00-MAK-660-X-DFR-0284-01_02 12/04/2018 2.

Κατά τα λοιπά ισχύει η οικ. 170374/13-01-2016 απόφαση του Υπουργού ΠΕΝ «Εγκατάσταση και διαδρομή του Ελληνικού Τμήματος του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης (TAP) στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης» (ΦΕΚ 879/Β΄/01-04-2016), όπως τροποποιήθηκε και διορθώθηκε με τις οικ. 180517/06-07-2016 (ΦΕΚ 2420/Β΄/05-08-2016) και οικ. 179349/24-07-2018 (ΦΕΚ 3187/Β΄/12-09-2017), αντίστοιχα, όμοιές της».