Σάββατο, 16 Μαρτίου 2019

Δημοπράτηση έργου αποχέτευσης Κολοκυνθούς και Μεσοποταμίας από τη Δ.Ε.Υ.Α. Καστοριάς

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Καστοριάς (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.), προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤ... thumbnail 1 summary
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Καστοριάς (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.), προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» (Ταξινόμηση του έργου κατά CPV: 45232400-6), με προϋπολογισμό 648.000,00 € άνευ Φ.Π.Α.

Το έργο περιλαμβάνει ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ.
2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.deyakastorias.gr.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 24670-61792, FAX επικοινωνίας 24670-27494, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Μπέντος Θεόδωρος (E-mail: deyak-2@otenet.gr).
3. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 03/04/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 πμ, με το σύστημα υποβολής προσφορών να είναι αυτό με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 95 παράγραφος 2.α. του Ν 4412/2016. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη προσφορά). 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. 
4. Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό. 
Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:
4.1. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή κοινοπραξίες αυτών που δραστηριοποιούνται στην Α2 τάξη και άνω για έργα ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ (προϋπολογισμός 253.295,38€, Δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και Απρόβλεπτα), στην Α2 τάξη και άνω για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (προϋπολογισμός 242.414,49€, Δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και Απρόβλεπτα) και στην Α2 τάξη και άνω για έργα ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ (προϋπολογισμός 151.834,32€, Δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και Απρόβλεπτα) και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος - μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
4.2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
4.3. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. 
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 12.960,00 €, και ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και τριάντα (30) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.
1. 6. Το έργο (κωδικός 2018ΕΠ04100010) χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ΣΑΕΠ 041. 
2. 7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. Καστοριάς.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Καστοριάς
Φουλιράς Στυλιανός